• Västra Kompassgatan 11, Ystad
  • 0722-04 56 74
  • info@suntosant.se

Personuppgiftspolicy för Sunt & Sant friskvård och utveckling i Skåne

Din integritet är viktig för Sunt & Sant friskvård och utveckling i Skåne. Nedanstående personuppgiftspolicy informerar om hur dina personuppgifter hanteras när du köper en behandling hos Sunt & Sant.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska före detta Personuppgiftslagen. Mycket är lika men kraven på hur företag får behandla sina personuppgifter har skärpts.

Denna personuppgiftspolicy gäller för personuppgiftsbehandling som sker när du köper en behandling hos firman Sunt & Sant friskvård och utveckling i Skåne (kallad Sunt & Sant). Behandlingarna utförs av Lena Wahlberg, (631226-0307), Västra Kompassgatan 11, 271 51 Ystad, telefonnr 0722-045674. Sunt & Sant är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Uppgifter som samlas in och vad de används till

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. All slags information kan vara en personuppgift, om den går att koppla till en individ. Exempel är namn, personnummer, e-postadress eller ett foto.

Sunt & Sant samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

Kund- och kontaktuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer används för att administrera din bokning och avbokning av behandlingstider. Uppgifterna samlas in via bokningssystemet Bokadirekt som agerar personuppgiftsbiträde åt Sunt & Sant. Uppgifterna sparas så länge du är återkommande kund hos Sunt & Sant, men tas bort ett (1) år efter ditt senaste besök.

Namn, gatu- och postadress, e-postadress och telefonnummer används för att administrera fakturor och kontantfakturor (kvitton) i bokföringssystemet Visma och skickas till dig som kund via e-post från samma system.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att uppgifterna behövs för att fullgöra åtagandet gentemot dig som kund. Du kan när som helst begära att bli borttagen från Sunt & Sants kundregister.

Hälsostatus
Vid första behandlingstillfället fyller Sunt & Sant, utifrån din beskrivning, i en hälsostatus som innehåller ditt namn, födelseår, uppgifter om din hälsa samt minnesanteckningar som förs av terapeuten för att Sunt & Sant ska kunna tillhandahålla en korrekt och säker terapeutisk behandling i enlighet med branschens etiska riktlinjer. Hälsostatus tillsammans med anteckningar förs endast i fysiskt format, ej digitalt.

Hälsostatus/journal ska undertecknas av dig som kund. Härigenom ger du Sunt & Sant tillstånd att hjälpa dig med de besvär du söker för, med de tekniker Sunt & Sant utövar, samt tillstånd för Sunt & Sant att föra minnesanteckningar över utförda behandlingar. Allt för att kunna ge dig en så relevant behandling och god service som möjligt.

Hälsostatus med minnesanteckningar sparas i tio (10) år i enlighet med Etiska rådets riktlinjer samt Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds och försäkringsbolags krav och rekommendationer.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är dels att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra avtalet mot dig som kund, dels den rättsliga skyldigheten att samla in informationen för att uppfylla Etiska rådets riktlinjer och försäkringsbolags krav.

Hälsostatus med tillhörande minnesanteckningar förvaras säkert i låst utrymme med strikt åtkomstkontroll på Sunt & Sants klinik. Journalerna delas ej med någon tredje part.

Information, rättelse och klagomål

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR) rätt att gratis begära information om de personuppgifter om dig som behandlas. Om du önskar sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran till Sunt & Sant på adress Västra Kompassgatan 11, 271 51 Ystad. Ansökan kan även göras via e-post till info@suntosant.se.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna och när så är möjligt begära att personuppgifterna överförs till annan angiven personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande Sunt & Sants personuppgiftsbehandling av dina uppgifter. Du kan även skriva till Sunt & Sant direkt vid klagomål, e-post info@suntosant.se.

Adress

Sunt & Sant friskvård och utveckling i Skåne
Västra Kompassgatan 11
271 51 Ystad